Provozní řád

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách provozovny Chov koní Týnec, vydávám tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, stanovuji tato pravidla:

VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s těmito pokyny a svým podpisem potvrdit, že veškerým pokynům porozuměly.

Areál je přístupný každý den od 8:00 do 18:00 hod., zimní provoz - říjen až únor - od 8:00 do 16:00 hod. Mimo tuto dobu je zakázáno vstupovat do areálu.

Děti mladší 15 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě má plnou zodpovědnost.

Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno alkohol do areálu donášet.

Ve stájových prostorách, u sena či pilin a v blízkosti koní je zakázáno kouřit. Nedopalky je zakázáno házet na zem, patří do nádoby k tomuto účelu určené.

Není povoleno vstupovat do areálu se psy.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory. Do prostorů výběhu koní, stájí a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení a v doprovodu určené pověřené osoby. Do bytových prostor je vstup zakázán.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.

Je zakázáno chovat se hlučně nebo jakýmkoli způsobem plašit zvířata.

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Majitel neručí za odložené věci.

USTÁJENÍ KONÍ A REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

Vstup do areálu a pohyb osob

Areál je v provozu denně od 8:00 do 18:00 hod., zimní provoz - říjen až únor - od 8:00 do 16:00 hod.

Chod areálu řídí majitel areálu nebo osoba jím pověřená.

Vstup do areálu je povolen pouze majitelům ustájených koní a jezdcům. Hostům pouze v jejich doprovodu se souhlasem majitele areálu, osoby jím pověřené.

Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech mimo areál.

Před příchodem do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u majitele areálu, příp. osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.

Rezervace koní probíhá přes online formulář. Majitelé ustájených koní používají tentýž formulář pro sdělení informace o návštěvě areálu.

Vstup do provozních prostor areálu, které bezprostředně nesouvisí s ustájením a pohybem koní a péčí o ně, je zakázán (sklady, krmírna, obytné prostory, atd.). Vstup do sedlovny je povolen pouze jejich oprávněným uživatelům. Ostatním osobám pouze v doprovodu oprávněných uživatelů.

PÉČE O KONĚ

Ke koním lze přistupovat jen se svolením majitele stáje, osoby jím pověřené nebo majitele koně, případně v jejich doprovodu. Hrozí nebezpečí úrazu!

Ve stájích a výbězích při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

Při manipulaci s koněm musí být použita pevná uzavřená obuv.

Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zpravidla z jeho levé strany. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu a v případech, kdy není jiná možnost, koně důrazně oslovíme.

Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost – buď stát těsně u koně nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty nebo kousnutí. Bez vědomí majitele areálu, osoby jím pověřené je přístup ke koním zakázán.

Při manipulaci s koňmi při kydání, čištění apod. budou všichni koně uvázáni na zapnuté ohlávce.

Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Dále se doporučují pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile nebo svetr s dlouhým rukávem a rukavice. Je zakázáno nosit náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty, které by se mohly snadno zachytit na výstroji koně.

JÍZDA NA KONI

Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit majiteli stáje.

Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě. Účastníci zdraví kolemjdoucí první.

Je vhodné, aby rekreační jezdci, pravidelní jezdci, ošetřovatelé a další osoby podílející se na provozu areálu byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. U dětí a mladistvých do 18 let musí dát písemný souhlas k jízdě a jakéhokoli pohybu kolem koní alespoň jeden z rodičů. U začínajících jezdců se doporučuje i souhlas ošetřujícího lékaře.

Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat majitele o svých schopnostech. Majitel je povinen ověřit si tyto údaje kontrolní jízdou. Bez kontrolní jízdy pod dohledem majitele nesmí nový účastník samostatně jezdit na koni.

Jízda na koni je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před první jízdou musí účastník podepsat prohlášení, že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce).

Jízda na koni je zakázána pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných psychotropních látek a je zakázáno při těchto činnostech jíst, pít, žvýkat, kouřit, poslouchat hudbu a používat mobilní telefon.

Je zakázáno jezdit na travnatých plochách uvnitř areálu, k vyjížďkám možno použít přilehlých vnějších ploch. Jezdí se pouze na veřejných komunikacích a cestách dle pokynů majitele.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Každá osoba zdržující se v areálu, je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny majitele areálu, osoby jím pověřené a podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.

V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek a čistotu. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a pokud způsobí nečistotu, ihned ji odstraní. To platí zejména v prostorách stájí a sedlovně atd.

V celém areálu (cesty, pastviny, stáje, sedlovna, sklady sena, slámy a pilin a další objekty v tomto prostoru) platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

Bez souhlasu majitele areálu je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách a stájích, přemisťovat předměty v majetku majitele areálu a používat v prostorách vlastní elektrické spotřebiče a zařízení.

Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby zavolat lékaře nebo veterináře. Neprodleně informovat majitele areálu.

Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

PRAVIDLA PRO NÁJEMCE BOXŮ A USTÁJENÍ

Další pravidla pro nájemce boxů jsou upravena samostatnou smlouvou o ustájení.

Všichni návštěvníci areálu, jezdci, účastníci kurzů, majitelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jízda a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

Majitel a provozovatel Chov koní Týnec

Tereza Kateřina Petková, 775 119 313